Idiomes
  • Inici
  • Condicions de contractacio

Condicions de contractació


En compliment del que disposa el Reial Decret 1906/99, de 17 de desembre, pel qual es regula la contractació electrònica amb condicions generals, i de la Llei d'ordenació del comerç minorista (Llei 7 / 1996, de 15 de gener, modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre) en matèria aplicable a les vendes a distància en els articles 38 i següents, AP PHOTO INDUSTRIES, SL (en endavant la Societat), informa:

Aquest document suposa la regulació general dels serveis prestats per la Societat a través del lloc web www.i-moments.com, i constitueix el marc jurídic en què es desenvolupa la present relació contractual de compra-venda.

Les presents condicions generals estan subjectes al que disposa la Llei 7 / 1988, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació; a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris; al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals; a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; a la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Els serveis oferts per la Societat podran ser contractats per qualssevol usuaris que compleixin els requisits establerts en les presents Condicions de contractació i Avís legal, disponibles en tot moment al lloc web www.i-moments.com.

OBJECTE DEL CONTRACTE
El contracte té per objecte regular les condicions generals de servei ofert per la Societat.
Els serveis que la Societat presta actualment, i que són objecte d'aquest contracte, són la contractació de productes i serveis relacionats amb la impressió digital: revelat i impressió digital de fotografies, així com l'elaboració de diferents productes relacionats amb el material fotogràfic, com àlbums, calendaris, agendes, llenços, laminats, emmarcacions i tot tipus de productes personalitzats amb fotografies. En alguns productes o serveis, els serveis que presta la Societat són d'intermediació entre fabricant i consumidor final en la contractació d'aquests productes i serveis.
 
L'accés a la informació és completament gratuït, mentre que el servei de compra i contractació de productes és onerós, i s'especifica en tot moment els preus actuals del producte, els preus de ports, i els càrrecs per impostos.

La Societat establirà la possibilitat de dur a terme el servei en diversos idiomes a més de l'espanyol.

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS
D'una banda,
AP PHOTO INDUSTRIES, SL. amb domicili a Ronda Indústria, 48, 08210 Barberà del Vallès. CIF: B61976429. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, TOM: 31.730, FOLI: 94, FULL: B-194.880. I adreça de correu electrònic: apphoto@apphoto.es

I d'altra banda,
El CLIENT, les dades del qual han estat consignades per ell mateix en realitzar la compra o fer algun suggeriment, a través del formulari establert a aquest efecte. Totes les dades incloses han estat introduïdes directament pel client, de manera que la responsabilitat sobre la seva autenticitat correspon directament i exclusivament al CLIENT.

OBLIGACIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT DE COMPRA
El CLIENT és l'únic responsable de la veracitat de les dades introduïdes per ell mateix en el procediment de compra, i accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes. Si el CLIENT incompleix aquesta obligació, quedarà sota la seva responsabilitat respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a la Societat o a un tercer.

CONDICIONS DEL SERVEI
Les condicions comercials d'aquest servei i les ofertes que eventualment es puguin dur a terme per la Societat sempre apareixen en l'esmentada pàgina web www.i-moments.com, de manera que poden ser consultades, arxivades o impreses. La Societat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions generals de contractació presents, així com qualssevol altres documents exposats en el lloc web.

RESPONSABILITATS
La Societat no serà responsable dels retards o errors que es produeixin en l'accés, funcionament i operativitat del lloc web, o en els seus serveis i/o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament, quan tinguin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals, situacions de força major o d'urgència extrema (com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta), ni per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, i en cap cas quan l'error hagi estat produït per un tercer aliè a l'organització empresarial esmentada.
La Societat es fa responsable de la fiabilitat, veracitat i exactitud dels continguts, dades o informacions respecte als productes oferts al seu lloc web, llevat que aquests haguessin estat modificats per terceres parts, alienes o no a l'organització, sense autorització expressa per part de l'empresa.
El servei prestat per la Societat, en els casos d'intermediació, es cenyeix exclusivament a informar i posar a disposició dels clients els productes, i es responsabilitzarà d'aquells productes que no s'ajustin al servei contractat pel client. En cas de requerir assistència tècnica respecte a aquests productes, serà prestada pel fabricant.
Posat cas que els llocs web propietat de la Societat alberguin enllaços (links) o banners que permetin a l'usuari l'accés a pàgines web o enllaços propietat de tercers, la Societat no es fa responsable dels continguts que hi puguin trobar allotjats, i procediria a retirar-los si algun usuari li comuniqués l'existència d'algun tipus de contingut il.lícit, un cop verificat per la l'empresa.
El CLIENT es compromet a complir amb el que estableix l'AVÍS LEGAL i amb les CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ publicades per la Societat al seu lloc web en el moment de la compra del producte.

PROCEDIMENT DE COMPRA
Actualment el procediment de contractació del servei es porta a terme a través del lloc web www.i-moments.com i de manera electrònica. Per fer-ho, cal estar registrat com a usuari del lloc web. Els passos per dur a terme la contractació són els següents:

  • DESCÀRREGA DEL PROGRAMA I ENVIAMENT D'IMATGES: el CLIENT accedeix a la pàgina web www.i-moments.com, on pot informar-se dels productes que es posen a la seva disposició, i de les característiques, preus i tots els detalls d'aquests productes. Per realitzar la descàrrega del software, el client pot accedir a l'opció "descàrregues" que trobarà a diversos menús del lloc web. Un cop descarregat el software a l'equip de l'usuari, caldrà acceptar-ne expressament la llicència d'ús i un cop instal.lat el programa, haurà de triar el producte desitjat. El CLIENT pot confeccionar i personalitzar amb les seves fotos o dissenys el producte escollit, i un cop realitzat, iniciarà el procés d'enviament de les imatges i de comanda en línia. Tot el procés es realitza en línia, a través d'Internet.
  • CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA I ENVIAMENT: les confirmacions de les comandes i del pagament, així com tots els contactes amb el client, es realitzen a través de correu electrònic. Per això, és molt important que el client s'asseguri de fer constar una adreça de correu electrònic vàlida, així com un número de telèfon de contacte per si hi ha cap incidència i el correu no funciona. Si el CLIENT té dubtes sobre el funcionament del programa, pot consultar la secció de FAQ (preguntes més freqüents) de www.i-moments.com o posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client a través del correu electrònic apphoto@apphoto.és o trucant al telèfon d'atenció al client 937.293.326. Cada software l'anirà guiant pas a pas perquè pugui completar el procés de comanda.
  • FORMULARIS DE COMANDA: abans d'efectuar el pagament, el programa demanarà al CLIENT una sèrie de dades personals necessàries per fer el lliurament de la comanda. En alguns casos, si n'hi ha, li demanarà un codi promocional del producte. Una vegada omplertes aquestes dades, el següent pas és efectuar el pagament de la comanda.
  • PAGAMENT DEL PRODUCTE O SERVEI: les comandes s'abonen amb targeta de crèdit. Aquesta forma de pagament requereix que el CLIENT introdueixi les seves dades bancàries, seguint els requeriments de la pàgina. Un cop en aquest punt, es troba en una passarel.la de pagament segur, certificada per VISA en què haurà d'indicar si vol pagar amb targeta de crèdit American Express, Mastercard o VISA. L'ús d'una passarel la de pagament segur garanteix que totes les dades que el CLIENT faciliti viatgin de forma xifrada i segura, i que en cap moment la Societat hi tingui accés.

GARANTIA I RECLAMACIONS
Tots els productes oferts a través del lloc web són originals i nous. No obstant això, i d'acord amb el que disposa la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum, es presumeix que tots els defectes o faltes de conformitat amb l'oferta que es manifestin dins dels sis primers mesos, es deuen a errors de fabricació, i en aquest cas, se n'ha de fer responsable la marca en qüestió.
Per a errors o deficiències a partir d'aquesta data, serà el CLIENT qui haurà de demostrar que es tracta d'errors de fabricació i no per fer-ne ús.
Amb caràcter general, s'entendrà realitzada l'entrega del producte en el moment que aparegui la signatura del client, o persona amb ell relacionada, al document d'entrega del producte. Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb el producte, el CLIENT disposa d'un termini de set dies, a comptar des de la data d'entrega del producte per tornar-lo. En aquest cas, les despeses d'enviament i recollida aniran a càrrec del CLIENT. Abans de realitzar la devolució, el CLIENT haurà de posar-se en contacte amb l'empresa en el termini indicat, a través de correu electrònic, telèfon o fax, per informar del procés de devolució. Qualsevol devolució sense aquesta comunicació prèvia no serà acceptada per l'empresa. Per poder admetre la devolució, tant el producte com el seu embalatge hauran d'estar en perfectes condicions, sense ratllades ni embalatges trencats o deteriorats, i hauran d'incloure tota la documentació que acompanyi el producte així com els seus accessoris. El CLIENT haurà de fer un empaquetatge correcte, que n'asseguri el transport sense danys. Un cop rebut i comprovat pel personal de l'empresa que el producte es troba en el mateix estat en què va ser enviat, es procedirà a reintegrar-ne l'import, d'acord amb la modalitat de pagament utilitzada pel CLIENT. Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o per realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, el CLIENT té a la seva disposició l'adreça:
AP PHOTO INDUSTRIES, SL Ronda Indústria, 48 08210 Barberà del Vallès, Barcelona. Telèfon atenció al client: 937.293.326. Correu electrònic: apphoto@apphoto.es.

VALIDESA DEL PROCEDIMENT DE COMPRA COM A PROVA D'ACCEPTACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE
Ambdues parts declaren expressament que l'acceptació de l'oferta del producte o servei de la Societat per part del CLIENT es porta a terme a través del procediment de compra descrit en l'apartat PROCEDIMENT DE COMPRA.
El fet de seguir telemàticament tots els passos descrits en el punt esmentat per al procés de compra dels productes i complements per part del CLIENT, suposa l'acceptació íntegra i expressa de les presents condicions generals de contractació, entesa suficient per a contractar.
El contracte quedarà perfeccionat des de la data en què el CLIENT manifesti la seva conformitat amb les condicions de contractació publicades en el moment de realitzar la compra i haurà de seleccionar de forma expressa l'acceptació de les mateixes.

NUL·LITAT PARCIAL
Si qualsevol part d'aquestes condicions de servei fos contrària a dret i, per tant, invàlida, no afectarà a les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquelles parts de les condicions de servei que resultessin nul·les i a incorporar-les a la resta de les condicions de servei.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de www.i-moments.com o qualsevol dels que en depengui, s'aplicarà la legislació espanyola, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquest lloc web, els Jutjats i Tribunals de Sabadell (Espanya).

Productes

SABER MÉS